European Commission
Ministero per i beni e le attività culturali
 

Občina Razkrižje


Persona di contatto


Nome: Monika Holc

Email: monika.holc@razkrizje.si

Telefono: +386 2 584 99 08

Občina Razkrižje

Un progetto inserito | Šafarsko 42 S-924 Razkrižje
Organizzazione tipo
Public local/regional authority
Descrizione:
Območje občine Razkrižje je geografsko locirano v kotu. Na vzhodni strani je območje obkroženo z mejo z Republiko Hrvaško, na severni strani pa z reko Mure od Prekmurja, kjer prečka mejo na Gibini. Tako je območje odprto samo za zahodno stran, kjer meji na občino Ljutomer. The area of Razkrižje municipality is geographically located in the corner. On the eastern side, the area is surrounded by the border with the Republic of Croatia, and on the northern side it is delineated by the river Mura from Prekmurje, which crosses the border with Gibina. Thus, the area is only open to the west side, where it borders the Ljutomer Municipality. Občina Razkrižje meri 10 km2 in šteje 1300 prebivalcev. Sestavljajo jo 6 vasi: Razkrižje, Šafarsko, Veščica, Gibina, Kopriva in Šprinc. The municipality of Razkrižje measures 10 km2 and counts 1300 inhabitants. It consists of 6 villages: Razkrižje, Šafarsko, Veščica, Gibina, Kopriva and Šprinc. Kljub relativni majhnosti območja, ki se nahaja v Razkriškem kotu, med reko Muro in slovensko-hrvaško mejo, je občina Razkrižje postala pomemben dejavnik v povezovanju na križišču dveh sosednjih narodov. Istočasno pa v pomurski regiji kljub oteženim okoliščinam, ki so ob osamosvojitvi Slovenije in vzpostavitvi schengenskega pravnega reda, kljub veliki potrpežljivosti prinesli precejšnje težave za obmejno prebivalstvo, postala prepoznaven dejavnik sodelovanja in povezovanja med ljudmi in narodi ter v smislu izvirnosti turistično-kulturne predstavitve krajev

Proposte progettuali in corso

30 GENNAIO 2019 - Občina Razkrižje / Municipality of Razkrižje
Abstract:

V prihodnosti morda ne bo več pitne vode, svežega zraka, zdrave hrane, pozitivnih človeških odnosov,… To je naša realnost že sedaj, a se tega v pravi meri še ne zavedamo. Primeroma uporabljamo ustekleničeno vodo in porabljamo sredstva za surovine, ki jih je v naravi v izobilju, nezavedajoč se, da smo jih s svojim načinom življenja zastrupili. Uporabljamo vso mogočo tehnologijo, ne da bi se zavedali, da nas je ta odtujila od osebnega stika. Tako hitimo in tako močno si želimo prihodnosti in izpolnitve, ki nas tam čaka, da zanemarjamo sedanjost in s tem Življenje. Na osebnem nivoju se to odraža na zdravju telesa & psihe, globalno pa na zdravju celotnega planeta & družbe. 

In the future there may be no drinking water, fresh air, healthy food, positive human relationships, ... This is our reality already, but we are not really aware of this. For example, we use bottled water and consume resources for raw materials that are naturally abundant, ignorant of having been poisoned by their way of life. We use all possible technologies, without realizing that it has alienated us from personal contact. We rush so fast and we so want the future of fulfillment, waiting for us to ignore the present in this Life. On a personal level, it reflects on the health of the body and the psyche, and globally to the health of the entire planet and society. 

Partnerja bosta v okviru projekta vlagala v krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja, širše sodelovanje s skupnostjo in medsebojno povezovanje, dvig izobraženosti, usposobljenosti, ozaveščenosti in informiranosti o vplivih podnebnih sprememb svojih kadrov ter oblikovanje skupne politike na področju potrebnih ukrepov trajnostnega razvoja. Prednostno bosta partnerja primerjalno raziskala projektni območji, kje in kako živimo zdaj ter kje in kako bomo živeli v prihodnosti, z vključevanjem širše laične in strokovne javnosti. Analiza stanja bo partnerjema podlaga za izvedbo izobraževalnih delavnic za trajnostni razvoj, katerih se bodo udeležili kadri partnerjev, ter nadalje iskanje rešitev za prilagajanje vplivom podnebnih sprememb ter s tem ocenjevanje in obvladovanje ranljivosti naravnih in človeških sistemov pred vplivi poplav, suš, dvigovanja morske gladine, bolezni in vročinskih valov,...na projektnem območju. Za trajnostno spremljanje rešitev in ukrepov na področju prilagajanja podnebnim spremembam bosta partnerja izdelala javno dostopno e-platforma. Izdelana bo tudi skupna strategija trajnostnega razvoja partnerjevter akcijski načrt trajnostnih ukrepov za dosego strategije. 

In the framework of the project, the partners will invest in strengthening the knowledge on climate change impacts and modes of adaptation, wider cooperation with the community and interconnection, raising education, skills, awareness and information on the impacts of climate change on their personnel and the development of a common policy in the area of necessary sustainable development measures. Preferably, the partners will compare the project areas, where and how we live now, and where and how we will live in the future, with the involvement of a wider lay public and professional public. The analysis of the situation will provide the partners with the basis for the implementation of educational workshops for sustainable development, which will be attended by the partners of the partners, and further find solutions for adapting to the effects of climate 

change, thus assessing and managing the vulnerability of natural and human systems against the effects of floods, droughts, diseases and heatwaves, ... in the project area. For a sustainable monitoring of climate change adaptation solutions and measures, partners will create a publicly available e-platform. A joint sustainable development strategy will also be developed by the partners, the action plan for sustainable measures to achieve the strategy. 

Cilji projekta so: 

- Partnersko povezovanje in oblikovanje skupne politike v prilagajanju vplivom podnebnih sprememb; 

- Oblikovati skupne rešitve in ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb na projektnem območju; 

- Krepiti znanje o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam. 

 


The objectives of the project are: - Partnership integration and the creation of a common policy in adapting to the impacts of climate change; - Develop common solutions and measures to reduce exposure to the effects of climate change in the project area; 

- Strengthen knowledge of the impacts of climate change and ways of adapting to climate change. 

Vloga partnerske organizacije v projektu / Role of the partner organisation in the project 
Vodenje in koordinacija vseh projektnih dejavnosti - funkcionalno, upravno in finančno upravljanje projekta, komuniciranje, poročanje, oceno učinkov in spremljanje projekta. / Management and coordination of all project activities - functional, administrative and financial project management, communication, reporting, impact assessment and project monitoring. 
Skrbnik projekta / Project manager 
Monika Holc, univ. dipl. ekon. 
Končni izdelki 
1 primerjalna raziskava / comparative study 

6 izobraževalnih delavnic / training workshops 

1 zaključna konferenca / final conference 

1 strategija trajnostnega razvoja / sustainable development strategy 

1 akcijski načrt za uresničevanje strategije trajnostnega razvoja / an action plan for the implementation of the sustainable development strategy 

1 e-platforma za trajnostni razvoj / e-platform for sustainable development 

ECP - ITALY

Ministero per i beni e le attività culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma